Privacyverklaring

Privacy Statement

Stichting Wigwam verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit ‘privacy statement’ geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Wigwam.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een bepaalde persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Het gaat niet alleen om informatie in geschreven tekst, maar ook die in beeld en geluid. Het zijn gegevens die iets over u zeggen, zoals bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd of e-mailadres. Maar ook bijvoorbeeld uw voornaam samen met uw geboortedatum en foto’s en filmpjes. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u als individuele persoon herleid kunnen worden spreken we van persoonsgegevens. Stichting Wigwam houdt zich bij het werken met persoonsgegevens aan de wettelijke regels, vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Van wie verwerkt Stichting Wigwam persoonsgegevens?

Stichting Wigwam verwerkt persoonsgegevens van:

- Gezinnen die bij ons een Wigwamvakantie of -activiteit boeken of geboekt hebben.

- Vrijwilligers die tijdens de Wigwamvakanties of -activiteit, of voor het Landelijk Kantoor werkzaamheden verrichten of verricht hebben.

- Medewerkers in dienst van Stichting Wigwam.

- Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijv. fondsen en donateurs).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (mijn) persoonsgegevens?

Bij Stichting Wigwam is de Bestuurder verantwoordelijk voor verwerking en beheer van persoonsgegevens volgens de bepalingen van de AVG.

Waarvoor verwerkt Stichting Wigwam persoonsgegevens?

Als u bij Stichting Wigwam een vakantie of activiteit boekt of als vrijwilliger aan de slag wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Deze zijn van belang om de vakantie of activiteit te kunnen regelen of om uw werkzaamheden als vrijwilliger te kunnen organiseren.

We gebruiken de naam en adresgegevens om contact met u te onderhouden en om u alle noodzakelijke informatie door te geven. Verder zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen zoals personeelszaken en financiële administratie.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe activiteiten die Stichting Wigwam organiseert. Indien u geen prijst stelt op het ontvangen van informatie over activiteiten van Stichting Wigwam of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens kunt u dit doorgeven aan het Landelijk Kantoor van Stichting Wigwam: 0646375735 of via info@stichtingwigwam.nl.

Verwerkt Stichting Wigwam ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, lichamelijke en mentale beperkingen, medicatiegebruik of gegevens betreffende ras of religie.

Stichting Wigwam verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens die via een inschrijfformulier verkregen zijn (nadat de inschrijving formeel bevestigd is), op basis van de wet of als u ons dat vraagt. Wij verwerken deze uitsluitend als dat nodig is voor onze dienstverlening; daarbij gaat het met name om medische gegevens.

Hoe gaat Stichting Wigwam met uw persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden zorgvuldig en goed beveiligd bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens; neem daartoe contact op met het Landelijk Kantoor.

Daarnaast kunnen een aantal hiervoor bevoegde medewerkers (die gelet op hun functie hiertoe toegang hebben) van het Landelijk Kantoor en de projectleiders uw gegevens inzien. Deze gegevens zijn goed afgeschermd en uitsluitend toegankelijk voor degenen die daartoe bevoegd zijn.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Wigwam.

Uitwisseling van persoonsgegevens van gezinnen en vrijwilligers vinden binnen Stichting Wigwam uitsluitend plaats tussen het Landelijk Kantoor en de desbetreffende (assistent) projectleider. De begeleiders van de kinderen / jongeren ontvangen alleen díe informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak.

Stichting Wigwam kan en mag geen gegevens van gezinnen en vrijwilligers uitwisselen met externe partijen, tenzij met toestemming van de betreffende personen of wanneer een wettelijk voorschrift Stichting Wigwam daartoe verplicht.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Voor het bewaren van persoonsgegevens heeft Stichting Wigwam op basis van de wettelijk bepaalde voorschriften bewaartermijnen vastgelegd.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Stichting Wigwam houdt zich bij het verwerken en beheren van persoonsgegevens van gezinnen, medewerkers en vrijwilligers aantoonbaar aan de beginselen van de AVG.

Stichting Wigwam controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, niet worden geregistreerd. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld zoals voor de inschrijvingen van gezinnen en vrijwilligers en het gebruik van beeldmaterialen.

Wat doet Stichting Wigwam met gegevens verkregen via de website en cookies?

Wanneer u onze website heeft bezocht en/of gegevens op deze website heeft ingevuld (bijv. op een inschrijfformulier), zal Stichting Wigwam de verzamelde gegevens uitsluitend aanwenden om met u in contact te treden of om een met u overeengekomen dienstverlening te realiseren. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder uw toestemming zullen er geen gegevens aan derden worden verstrekt.

Op de website van Stichting Wigwam staan links naar websites van andere organisaties. Stichting Wigwam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Stichting Wigwam is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Als u de website van Stichting Wigwam bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie de website bezoekt. Stichting Wigwam is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek.

De website van Stichting Wigwam maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting Wigwam gebruikt 2 soorten cookies:

- Noodzakelijke cookies voor de werking van de website;

- Analytics cookies om het gedrag van bezoekers te meten en te analyseren om zo de beleving nog verder te kunnen optimaliseren en eventuele drempels weg te halen.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Onze website gebruikt de cookiedata alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hebt u vragen of opmerkingen over het cookiebeleid van onze website, neemt u dan contact met ons op.

Kan ik zien welke gegevens Stichting Wigwam van mij verwerkt?

Conform de richtlijnen van de AVG kunt u uw persoonsgegevens altijd inzien, laten corrigeren en verwijderen of wissen. Uiteraard kunt u uitsluitend uw eigen persoonsgegevens inzien. Daartoe kunt u contact opnemen met het Landelijk Kantoor van Stichting Wigwam: 0646375735 of via info@stichtingwigwam.nl. Binnen uiterlijk 1 maand krijgt u een reactie.

Kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u altijd terecht bij het Landelijk Kantoor van Stichting Wigwam: 0646375735 of via info@stichtingwigwam.nl. Binnen uiterlijk 1 maand krijgt u een reactie. Ook kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen zodra u het niet eens bent met de manier waarop Stichting Wigwam met uw gegevens omgaat.

Wijziging privacybeleid

Stichting Wigwam heeft haar privacybeleid vastgelegd in het Privacy Beleidsplan en behoudt zich het recht voor om hierin wijzigingen aan te brengen. Het Privacy Beleidsplan is bij het Landelijk Kantoor op te vragen.

Meer weten?

Onze medewerkers helpen u graag verder!

06-15127416