Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Wigwam

1.       Betalingen

 1. Voor aanvang van uw vakantie ontvangt u een huurfactuur voor de huur van het verblijf, de administratiekosten (voor o.a. het verwerken van de inschrijving, plaatsing en afstemming met de (hoor)locaties), de kosten van deelname van broertjes en/of zusjes (brusjes) aan het activiteitenprogramma (indien van toepassing) en eventuele overige kosten.
 2. Indien u de huurfactuur niet binnen 2 weken na ontvangst betaald heeft, kan uw reservering komen te vervallen.
 3. De zorgfactuur voor de zorg, begeleiding en eventueel verpleging van uw kind met een beperking zullen wij na afloop van de vakantie sturen. Per dag wordt er 1 uur berekend voor onder meer de kosten gerelateerd aan de individuele zorgvragen en afstemming met zorgkantoren en gemeentes.
 4. Indien uw kind een PGB heeft, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens in het PGB-portaal van de SVB correct zijn. U voert ook zelf (indien van toepassing) tijdig de tariefwijzigingen door zoals aangegeven in de bevestigingsbrief.
 5. Aangezien Stichting Wigwam het grootste deel van de kosten vooraf moet voldoen is het voor ons van groot belang dat u zowel de huur- als zorgfactuur zo snel als mogelijk na ontvangst rechtstreeks aan Stichting Wigwam betaalt, dan wel indient bij uw zorgkantoor, gemeente of SVB.
 6. Bij betaling altijd uw factuur- en debiteurnummer vermelden.

2.       Annuleren

Indien u de bij ons geboekte vakantie wilt annuleren dient u dit schriftelijk te doen via info@stichtingwigwam.nl. Er worden dan de volgende kosten bij u in rekening gebracht:

 • annulering langer dan 8 weken vóór de aankomstdag: de administratiekosten en 50% van de huurfactuur;
 • annulering korter dan 8 weken vóór de aankomstdag: de totale huurfactuur;
 • annulering korter dan 6 weken en langer dan 1 week vóór de aankomstdag: de totale huurfactuur  en 50% van de zorgfactuur;
 • annulering korter dan 1 week vóór de aankomstdag: de totale huurfactuur en de totale zorgfactuur.

Als u binnen 24 uur na de overeengekomen startdatum van uw vakantie, zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

Bij voortijdige beëindiging van het verblijf vindt geen restitutie plaats en dient de volledige huur- en zorgfactuur te worden betaald.

Wanneer de vakantie (gedeeltelijk) vanuit een indicatie betaald wordt en u door annulering de zorgkosten niet kunt verhalen op de zorgaanbieder, bent u zelf verantwoordelijk voor de annuleringskosten.

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten en na te vragen of deze ook dekking biedt als uw kind wegens ziekte gerelateerd aan de beperking niet kan deelnemen.

In geval van annulering (zowel door uzelf als door Stichting Wigwam) i.v.m. COVID-19, volgt Stichting Wigwam de richtlijnen van de Nederlandse overheid. Op dit moment gelden de standaard annuleringsvoorwaarden zoals hierboven beschreven.

Indien de kwaliteit en/of de veiligheid niet kan worden gewaarborgd, bv. door extreme weersomstandigheden of door onvoldoende vrijwilligers, kan Stichting Wigwam voorafgaande aan de start van de vakantie besluiten een vakantie geheel niet door te laten gaan of om het programma en/of de zorg en begeleiding niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren. In dit  geval ontvangt u (afhankelijk van de locatie en de periode) een terugbetaling of een voucher voor het reeds betaalde huurbedrag en/of naar rato reductie op de zorgfactuur (afhankelijk van de geleverde diensten).

Indien de kwaliteit en/of de veiligheid niet kan worden gewaarborgd, bv. door extreme weersomstandigheden of door onvoldoende vrijwilligers, kan Stichting Wigwam tijdens de vakantie ook besluiten een vakantie gedeeltelijk niet door te laten gaan of om het programma en/of de zorg en begeleiding slechts gedeeltelijk uit te voeren. Afhankelijk van de specifieke situatie zal Stichting Wigwam besluiten of u (afhankelijk van de locatie en de periode) naar rato een terugbetaling of een voucher voor het reeds betaalde huurbedrag (enkel bij voortijdig vertrek van de locatie op verzoek van Stichting Wigwam) en/of naar rato reductie op de zorgfactuur (afhankelijk van de geleverde diensten) zult ontvangen.

3.     Tussentijdse beëindiging door Stichting Wigwam

 1. Stichting Wigwam kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien u ondanks voorafgaande waarschuwing:
  • de verplichtingen ten aanzien van de facturen en de algemene voorwaarden en/of overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Stichting Wigwam niet kan worden gevergd dat de vakantieweek kan worden voortgezet.
  • overlast aan Stichting Wigwam en/of mede vakantiegangers bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft.
  • door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
 2. Indien Stichting Wigwam tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit u laten weten en zal u worden gewezen op de klachtenregeling van Stichting Wigwam.
 3. Na opzegging dient u ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
 4. U blijft gehouden de huur- en zorgfactuur te betalen.

4.       Tarieven

De tarieven op de prijslijst en/of op de site van Stichting Wigwam zijn niet bindend. Stichting Wigwam houdt zich het recht voor deze tarieven te wijzigen. U heeft het recht de overeenkomst op grond hiervan te ontbinden.

5.       Groepsamenstelling en begeleiding

 1. Bij de samenstelling van een groep wordt ervoor gezorgd dat het voor iedere aanwezige mogelijk is op zijn eigen manier deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten binnen de groep.
 2. Individuele begeleiding is extra begeleiding voor een kind terwijl het in de groep is. Deze begeleiding is expliciet niet bedoeld om een kind een hele dag met een vrijwilliger buiten de groep/de groepsruimte activiteiten aan te bieden.
 3. Tijdens Jongerenweken is individuele begeleiding iets anders dan continu toezicht. De deelnemer kan altijd een beroep doen op hulp, maar het betekent niet dat er dag en nacht toezicht in dezelfde ruimte is. Indien het nodig is om ’s nachts hulp in te kunnen roepen, kan op sommige accommodaties gebruik gemaakt worden van een alarmsysteem of een babyfoon. Wees je er echter van bewust dat dergelijke systemen gevoelig zijn voor storing van bijv. mobiele telefoons.
 4. Er kunnen aan de vrijwilligers geen speciale voorwaarden worden gesteld wat betreft de uitvoering van de zorg- en begeleiding.

6.      Hulpmiddelen

Indien benodigde hulpmiddelen (bijv. tillift) of aanpassingen niet op de locatie aanwezig zijn, dan wordt in overleg tussen ouders/verzorgers en Stichting Wigwam bekeken of en zo ja, hoe de zorg geleverd kan worden. Indien de hulpmiddelen noodzakelijk blijken, bent u verplicht deze zelf te regelen bijv. via verhuur bij een thuiszorgorganisatie.

7.       Aansprakelijkheid

 1. Stichting Wigwam aanvaard geen aansprakelijkheid voor:
  • diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het park of in de accommodatie;
  • mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
  • ongemak c.q. overlast welke wordt veroorzaakt door derden buiten de verantwoordelijkheid van Stichting Wigwam;
  • gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht;
  • schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard ook, alsmede schade in verband met aantijgingen op dat gebied.
 2. De huurder en medehuurders zijn aansprakelijk voor alle verlies of schade die op de locatie is ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op de locatie bevinden alsmede alle schade die veroorzaakt is door eigendommen die zij bij zich hebben.
 3. Het gebruik van voorzieningen en hulpmiddelen in vakantieaccommodaties, recreatieruimten en andere faciliteiten bij locaties waar activiteiten plaatsvinden geschiedt voor eigen risico van de gebruikers. Stichting Wigwam is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik door gasten en/of bezoekers van klanten van Stichting Wigwam.

8.       Gebruik door derden

 1. Derden die het vakantieverblijf bezoeken zijn slechts toegestaan indien de projectleiding hiervoor toestemming heeft gegeven.
 2. Derden die op het vakantieverblijf overnachten dienen hiervoor toestemming te hebben van Stichting Wigwam, door zich van te voren schriftelijk aan te melden via info@stichtingwigwam.nl en de projectleiding hierover te informeren.
 3. Derden kunnen geen gebruik maken van de gezamenlijke ruimtes.
 4. Derden kunnen geen gebruik maken van de gezamenlijke maaltijden.
 5. Derden kunnen niet deelnemen aan het activiteitenprogramma.
 6. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden vastgesteld, welke van tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

9.       Beeldmateriaal

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u bezwaar hebt tegen het gebruik van beeldmateriaal voor werving, voorlichting, onderwijs, social media of publicatiedoeleinden. Er kan geen garantie worden gegeven over het gebruik van archieffoto’s.

10.       Diversen

 1. Schade en/of breuk aan of in een accommodatie en/of het terrein zelf of aan het interieur en/of inventaris dient direct gemeld te worden aan de projectleider.
 2. Alle aanwezigen dienen zich tijdens Wigwamvakanties en -activiteiten te houden aan de geldende protocollen en landelijke wetgeving.
 3. U dient zich op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden van de huurlocatie waar u zich bevindt. Houdt u hierbij rekening met eventuele extra kosten die locatie-specifiek zijn.
 4. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden;
 5. Herkenbare (druk)fouten en vergissingen op de websites, in brochures, advertenties en andere publicatie van Stichting Wigwam zijn niet bindend.
 6. Binnen Stichting Wigwam is een vertrouwenspersoon aangesteld bij wie deelnemers terecht kunnen in geval van verbaal, psychisch en fysiek geweld, ongewenste intimiteiten en discriminatie. De contactgegevens zijn na inloggen in te zien op de website.
 7. In de privacy-policy heeft Stichting Wigwam vastgelegd hoe zij omgaat met privacygevoelige informatie. Dit beleid is in te zien via de website.

Meer weten?

Onze medewerkers helpen u graag verder!

06-15127416