Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Wigwam

1.       Betalingen

1.1.    Huurfacturen dienen uiterlijk 2 weken na ontvangst te worden voldaan. Als hieraan niet wordt voldaan kan uw reservering komen te vervallen, maar blijven de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

1.2.    Bij betaling altijd uw factuur- en debiteurnummer vermelden.

1.3.    De zorgfactuur voor de zorg en begeleiding van het kind met de beperking wordt na afloop van de vakantie verstuurd. Aangezien Stichting Wigwam het grootste deel van de kosten wel al vooraf moet voldoen is het van groot belang dat de zorgfactuur zo snel als mogelijk na ontvangst wordt ingediend bij het zorgkantoor/gemeente/SVB.

2.       Annuleren

Gaat u akkoord met de ontvangen bevestigingsmail, dan gaan we ervan uit dat u gebruik maakt van de accommodatie, ook indien er vanuit Wigwam geen of een aangepast programma wordt aangeboden. Wigwam zal er altijd naar streven om een volledig programma aan te bieden.
Indien de kwaliteit en/of de veiligheid niet kan worden gewaarborgd, bv. door extreme weersomstandigheden of door onvoldoende vrijwilligers, kan Wigwam besluiten een vakantie geheel of gedeeltelijk niet door te laten gaan of om het programma en/of de zorg en begeleiding niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren. In deze gevallen ontvangt u (afhankelijk van de locatie en de periode) naar rato een terugbetaling of een voucher voor het reeds betaalde huurbedrag en/of naar rato reductie op de zorgfactuur.

Indien u zelf de bij ons geboekte vakantie wilt annuleren, dient u dit schriftelijk te doen via info@stichtingwigwam.nl. Er worden dan de volgende kosten bij u in rekening gebracht:

  • annulering langer dan 8 weken vóór de aankomstdag: de administratiekosten en 50% van het restant van de huurfactuur;
  • annulering korter dan 8 weken vóór de aankomstdag: de totale huurfactuur;
  • annulering korter dan 6 weken en langer dan 1 week vóór de aankomstdag: 50% van de zorgfactuur;
  • annulering korter dan 1 week vóór de aankomstdag: de totale zorgfactuur.

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten en na te vragen of deze ook dekking biedt:

  • als uw kind wegens ziekte gerelateerd aan de beperking niet kan deelnemen, of
  • wanneer u vanwege Covid19-maatregelen niet wilt of kunt komen.

In geval van annulering (zowel door uzelf als door Wigwam) i.v.m. COVID-19, volgt Wigwam de richtlijnen van de Nederlandse overheid. Op dit moment gelden de standaard annuleringsvoorwaarden zoals hierboven beschreven. Mocht u specifieke vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@stichtingwigwam.nl.

3.       Gebruik door derden

3.1    Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien Wigwam daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
3.2    Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden vastgesteld, welke van tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

4.       Voortijdig vertrek

Bij voortijdige beëindiging van het verblijf vindt geen restitutie plaats en dient de volledige huur- en zorgfactuur te worden betaald.

5.      Tussentijdse beëindiging door Stichting Wigwam

5.1    Wigwam kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

5.1.1 indien de klant de verplichtingen ten aanzien van de facturen en de algemene voorwaarden en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Wigwam niet kan worden gevergd dat de vakantieweek kan worden voortgezet.

5.1.2    indien de klant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwingen, overlast aan Wigwam en/of mede vakantiegangers bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft.

5.1.3    indien de klant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

5.2    Indien Wigwam tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de klant schriftelijk laten weten. In deze correspondentie zal de klant worden gewezen op de klachtenregeling van Stichting Wigwam.

5.3    Na opzegging dient de klant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.

5.4    De klant blijft gehouden de huur- en zorgfactuur te betalen.

6.       Aansprakelijkheid

6.1    Stichting Wigwam aanvaard geen aansprakelijkheid voor:

6.1.1    diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het park of in de accommodatie;

6.1.2    mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;

6.1.3    ongemak c.q. overlast welke wordt veroorzaakt door derden buiten de verantwoordelijkheid van Stichting Wigwam;

6.1.4    gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht;

6.1.5    schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard ook, alsmede schade in verband met aantijgingen op dat gebied.

6.2    De huurder en medehuurders zijn aansprakelijk voor alle verlies of schade die op de locatie is ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op de locatie bevinden alsmede alle schade die veroorzaakt is door eigendommen die zij bij zich hebben.

6.3    Het gebruik van voorzieningen en hulpmiddelen in vakantieaccommodaties, recreatieruimten en andere faciliteiten bij locaties waar activiteiten plaatsvinden geschiedt voor eigen risico van de gebruikers. Stichting Wigwam is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik door gasten en/of bezoekers van klanten van Stichting Wigwam.

7.       Diversen

7.1.    Derden die op het vakantieverblijf verblijven:

7.1.1.    dienen van te voren schriftelijk te worden aangemeld via info@stichtingwigwam.nl en de projectleiding hierover te informeren;

7.1.2.    kunnen geen gebruik maken van de gezamenlijke maaltijden;

7.1.3.    kunnen niet deelnemen aan het activiteitenprogramma.

7.2.    Schade en/of breuk aan of in een accommodatie en/of het terrein zelf of aan het interieur en/of inventaris dient direct gemeld te worden aan de projectleider.

7.3.    Alle aanwezigen dienen zich tijdens Wigwamvakanties en -activiteiten te houden aan de geldende protocollen en landelijke wetgeving.

Meer weten?

Onze medewerkers helpen u graag verder!

043 60 43 707